Odluka o komunalnom redu.pdf

Odluka o kucnom redu u stambenim zgradama.pdf

 Odluka o obliku sadrzini i nacinu koriscenja obrazaca platnih naloga za izvrsenje platnih transakcija u dinarima.pdf

 Pravilnik o bezbednosti liftova.pdf

 Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada.pdf

 Pravilnik o klasifikaciji objekata.pdf

 Pravilnik o pregledima liftova u upotreb.pdf

 Pravilnik o sadrzini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama.pdf

Pravilnik o tehnickim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara.pdf

Pravilnik o tehnickim normativima za projektovanje gradjenje pogon i odrzavanje gasnih kotlarnica.pdf

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja.pdf

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu visokih objekata od pozara.pdf

Pravilnik o tehnickim standardima planiranja projektovanja i izgradnje objekata kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom deci i starim osobama.pdf

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova.pdf

Pravilnik o uslovima sadrzini i nacinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.pdf

Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za licnu uzajamnu i kolektivnu zastitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreca.pdf

Zakon o drzavnom premeru i katastru.pdf

Zakon o komunalnim delatnostima.pdf

Zakon o kulturnim dobrima.pdf

Zakon o obavljanju placanja pravnih lica preduzetnika i fizickih lica koja ne obavljaju delatnost.pdf

Zakon o obligacionim odnosima.pdf

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa.pdf

Zakon o planiranju i izgradnji.pdf

Zakon o platnom prometu.pdf

Zakon o stanovanju i odrzavanju zgrada.pdf

Zakon o zastiti od pozara.pdf

Zakon o zastiti podataka o licnosti.pdf

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.pdf