Prof. dr Radoje Vukotić - stručni saradnik i konsultant

profesor u penziji, Građevinski fakultet (Beogradski Univerzitet)

 

Autor udžbenika i zbirki zadataka: Ispitivanje konstrukcija (Naučna knjiga, Beograd), Primena naponsko optičke metode u ispitivanju konstrukcija (Naučna knjiga, Beograd), Ispitivanje konstrukcija primenom optičkih metoda (Naučna knjiga, Beograd).

 

Autor naučnih radova i istraživanja: Kriterijum loma - uslov plastičnosti betona sa složenim naponskim stanjem, Granično stanje armiranobetonskog štapa izloženog jednovremenom dejstvu momenta savijanja, Uređaj za eksperimentalna ispitivanja betonskih i armiranih nosača pri složenbom opterećenju kojeg čini kombinovani momenat savijanja, momenat torzije, transverzalna i normalna sila, Eksperimentalni rezultati dobijeni pri sprovođenju opita na AB nosačima punog preseka, kombinovano opterećenih momentom savijanja i torzijom, Rezultati eksperimentalnih ispitivanja armiranobetonskih sandučastih nosača opterećenih kombinovano momentom savijanja, torzijomi transferzalnom silom (MTO), Ispitivanje konstrukcija preko modela primenjujući naponsko-optičku analizu i Moare metodu;

 

Nosivost armiranobetonskih nosača na čistu torziju, Nosivost na torziju prethodno napregnutih betonskih nosača, Krutost betonskih i armiranobetonskih nosača pri torziji i normalnoj sili pre i posle pojave prslina, Učešće armature u graničnoj nosivosti na torziju armiranobetonskih prethodno napregnutih nosača, Problemi razvoja elektroinstalacija u građevinarstvu, Krutost armiranobetonskih greda punog i sandučastog preseka posle pojave prslina, izloženih kombinovanom naprezanju od torzije i savijanja, Upoređenje eksperimentalnih i teorijskih rezultata nosivosti AB nosača izloženih pojedinačnom i složenom naprezanju, Granična nosivost armiranobetonskih elemenata opterećenih torzijom kombinovano torzijom, transverzalnom silom i momentom savijanja, Nosivost pri pojavi loma AB prethodno napregnutog elementa pod složenim opterećenjem, Primena modeliranja u ispitivanju konstrukcija, Eksperimentalno ispitivanje armiraranobetonskih prethodno napregnutih greda pri složenom opterćenju, Ispitivanje vibracije metodom hologhrafske interferometrije.

 

Eksperiment kao osnova za analizu naponsko-deformacijskog stanja građevinskih konstrukcija i objekata, Metrologija i standardizacija u građevinarstvu, Metodologija eksperimentalnog istraživanja konstrukcija, Rezultati istraživanja napona smicanja u betonskim i armiranobetonskim elementima, Primena Moare metode za analizu nelinearnih deformacija.

 

Dipl. inž. arh. Slavko Šarić – Nakon staža kao asistent pripravnik na kafedri za Urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, radno iskustvo u projektovanju objekata, enterijera, opreme i nameštaja, organizovanju izrade i isporuke stekao u kompanijama Projmetal d.o.o i Energoprojekt, a zatim i u ARS NOVA i ARTE NUOVO kao osnivač i vlasnik. Dobitnik nagrada za rešenja stambenih objekata, urbanog rešenja grada Aranđelovca. Radove izlagao na Arhtektonskoj izložbi u Parizu (Francuska). Govori i služi se ruskim i engleskim jezikom.

 

Deo liste referentnih objekata u čijem je projektovanju i/ili izvođenju učestvovao:

 • Projekat i izvođenje enterijera Centra za postdiplomske studije, Mašinski fakultet, Beograd (Projmetal);

 • Projekat bioskopa TUCKWOOD Cineplex, Kneza Miloša 7, Beograd (izvedeno);

 • Projekat glavni AG, sa enterijerom Pozorište Boško Buha, Beograd (projekat učestvovao na Makedonskom salonu arhitekture);

 • Projekat glavni arhitektonski u Ukrajini, stambeno naselje, investitor RAD d.o.o.;

 • Projekat glavni arhitektonski stambeni objekat u bloku 63, investitor EXING, Beograd;

 • Projekat glavni arhitektonski stambeni objekat Braničevska ulica 3, investitor EXING (3. Nagrada na arhitektonskom konkursu);

 • Projekat glavni arhitektonski stambenog objekta ulica J.Kuburovića, investor EXING, Beograd;

 • Projekat glavni arhitektonski za stambeni objekat ulica Sazonova 73, investitor AU sistem, Zemun;

 • Rešenje i izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji poslovne zgrade u ul. Donskaja 1, Moskva, Rusija, investitor Tjumennjeft;

 • Projekat glavni arhitektonski Sportske dvorane za male sportove, Lajkovac;

 • Projekat AG Dvorane sa bazenom u Nikšiću, Projmetal;

 • Projekat AG Kulturni centar Lajkovac, ARTE Nuovo; Projekat AG Dečije obdanište, Veternik, Novi Sad, investitor Radosno detinjstvo;

 • Glavni projekat Fabrika Vode, Topli Do, investitor Simpo, izvođenje ENERGOPROJEKT;

 • Rešenje enterijera za poslovni prostor kompanije Frigomont (Beograd), Fabrika za proizvodnju papira Noveski (Beograd), Poslovnica pošte Smederevska Palanka, Pirot, Dedinje (Beograd), Poslovnice Telekom Srbije u Gornjem Milanovcu, Takovu i Čačku;

 • Rešenje i opremanje enterijera Vila Veselinović Miločer (Crna Gora);

 • Učešće u projektu enterijera objekta McDonalds Terazije (Beograd);

 • Učešće u projektu enterijera objekta McDonalds, Moskva (Rusija), Projmetal;

 • Idejno rešenje Pijace i Doma Zdravlja, Rusija, Projmetal;

 • Idejno rešenje i glavni projekat sportska hala Slodes, Rakovica (Beograd), Glavni projekat zgrada opštine Lajkovac, Rešenje spomen kompleksa u parku, Lajkovac;

 • Idejni projekat Kulturni centar Mionica;

 • Projekat adaptacije fasade stambene zgrade Bulevar kralja Aleksandra, Beograd.

 

Nemanja Stojaković - diplomirani komunikolog, građevinski tehničar za visokogradnju

Nakon završenih studija radno iskustvo u oblasti marketinga i odnosa sa javnošću stiče kao deo radnog kolektiva u Etnografskom muzeju u Beogradu, Javnom radiodifuznom preduzeću Studio B (Beograd) i Agenciji za borbu protiv korupcije (Beograd). Govori engleski jezik i služi se nemačkim jezikom.

Licenca profesionalnog upravnika br.1046 Privredna komora Srbije, Beograd