Investiciono održavanje jeste izvođenje građevinsko-zanatskih, odnosno drugih radova u zavisnosti od vrste objekta u cilјu pobolјšanja uslova korišćenja zgrade u toku eksploatacije;

U ime i u dogovoru sa stambenom zajednicom, Nuvoprojekt može da obezbedi potrebnu dokumentaciju za izvođenje svih vrsta radova na investicionom održavanju. Nadležna gradska opština tj. lokalna samouprava izdaje odobrenje za izvođenje radova, bez prethodnog pribavljanja lokacijske dozvole, sa tehničkim opisom i popisom radova overenih od strane licenciranog projektanta ili izvodjača radova.

Radovi na investicionom održavanju stambenih i poslovnih objekata obuhvataju rekonstrukcije, popravke ili zamenu:

 • Konstruktivnih elemenata zgrade,

 • Krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimnjaci, gromobranske instalacije),

 • Horizontalne i vertikalne hidroizolacije,

 • Oluka i drugih elemenata za odvod vode sa krova,

 • Vodovodne i kanalizacione mreže od priključka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu do priključka na sanitarni uređaj,

 • Elektroinstalacije zgrade (od glavne razvodne table do razvodne table u stanu),

 • Gasne instalacije, instalacije centralnog grejanja, Pumpnih postrojenja i instalacija za snabdevanje zgrade vodom, Pumpnih postrojenja i instalacija za otpadne vode,

 • Liftova sa pripadajućim delovima,

 • Fasade i drugih spoljnih delova zgrade,

 • Trotoara oko zgrade, podova, zidova, plafona, ograda, sanitarija, stolarije u zajedničkim delovima zgrade,

 • Interfona, antenskih uređaja, osvetljenja, alarmnih sisitema, uređaja za zaštitu od požara i dr.

Radovi na investicionom održavanju posebnih delova zgrade tj. stanova vlasnika odnose se na sve radove u stanu koji imaju uticaj na upotrebljivost i sigurnost ostalih delova zgrade i obuhvataju rekonstrukcije, popravku ili zamene:

 • Gasnih instalacija, Instalacija centralnog grejanja i grejnih tela u stanu

 • Instalacija uređaja za centralno grejanje vode u stanu

 • Instalacija vodovoda i kanalizacije u stanu

 • Elektroinstalacija

 • Telefonskih instalacija